OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov-GDPR (General Data Protection Regulation) prehlasujeme, že Vaše údaje nebudeme v žiadnom prípade používať obchodným sposobom.Plne rešpektujeme doverný charakter Vašich údajov, ktoré vyplňujete do objednávky a poskytujete spoločnosti BODY COMFORT spol. s r.o. . Tieto údaje sú zabezpečené a chránené pred zneužitím. Vaše dáta použijeme  výlučne na realizáciu celého obchodu včetne nevyhnutných účtovných úkonov, vystavovanie účtovných a daňových dokladov, identifikaciu Vašeš bezhotovostnej platby, pro komunikácii s Vami, pre vlastné administratívne účely spojené s realizáciou objednávky, prípadne k vlastným marketingovým účelom. Tieta dáta sú bezpečne ukladané a zabezpečené proti zneužitiu a nie sú poskytované žiadným tretím osobám mimo potreby realizácie objednávky.

Spravca Vašich osobných údajov:
Správcom a spracovatelom Vašich osobných údajov je spoločnosť BODY COMFORT spol. s r.o., Floglová č.4,81105-Bratislava, IČO: 31320376, ktorá prevádzkuje webové stránky: www.bodycomfort.biz . Vaše osobné údaje spracováva výlučne konateľ spoločnosti, Ing. Anton Karpat, ktorý i určuje či a akým sposobom budú Vaše osobné údaje a za akým účelom spracované, a počas akej dlhej doby.
Kontaktné údaje:
Pokial budete mať záujem sa na nás obrátit, možete nás kontaktovat na email: info@bodycomfort.biz  , prípadne na tel.č. +421903630681
Prehlásenie
Prehlasujeme týmto, že ako správca Vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, predovšetkým Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a predevšetkým že:
-budeme spracovávat Vaše osobné údaje výlučne len na základě platného právneho poriadku a z dovodu  oprávneného záujmu, plnenia objednávky alebo zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného souhlasu
-plníme podla patričného článku 13 GDPR informačnú povinnost a to ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
-Vám umožníme a budeme Vás podporovat v  prípadnom uplatňování a plnení Vašich práv podla zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.
Rozsah zberu osobných údajpv a účely spracovania
Zverené osobné údaje spracovávame z nasledujúcích dovodov resp. pre nasledujúce účely:
-poskytovanie služieb a plnenie zmluvy: fakturačné údaje, meno, adresa, telefon, email-bezpodmienečne nutné pre spracovanie objednávky
-vedenie účtoníctva-zákonná povinnosť vedenia účtovníctva  a evidencie daňových dokladov
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu platnej zákonnej lehoty.
Cookies
Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, čím meriame návštevnosť našeho webu a snažíme sa zlepšovat naše služby podla záujmu návštevníkov nášho webu.
Cookies pre prípadné cielenie reklamy budú spracovávané výlučne len na základe Vašho súhlasu.
Naše webové stránky je možné si prehliadat i v režime, ktorý neumožňuje zber osobných údajov.
Používanie Cookies možete na Vašom počítači v internetovom prehliadači zakázať-deaktivovat.
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere a to pomocou techník a technológií, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technického rozvoja a ochraňujeme ich ako vlastné. Za týmto účelom sme prijali a prevádkzujeme všetky možné organizačné a technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie alebo poškodenie Vašich osobných údajov.
Poskytovanie osobných údajov tretím osobám
K Vašim osobným údajom má prístup výlučne len jednatel spoločnosti a okrem distribučných spoločností nevyhnutných pre doručenie objednaného tovaru pre Vás neposkytujeme osobné údaje žiadnym dalším osobám-tretím stranám.
Osobné údaje spracovávame výlučne v Evropskej únii.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajů:
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete mať záujem niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: info@bodycomfort.biz  .
Mimo iného máte právo na informácie, ktoré sa naplňuje už týmito informáciami o zásadách spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás možete kedykolvek vyzvať na doloženie informácií, aké Vaše osobné údaje spracovávame a z akého dovodu, ktoré sme povinní dodat Vám v lehote 30 dní.
Právo na zmenu a doplnenie osobných údajov Vám umožňuje zmenit akýkolvek neaktuálny osobný údaj.
Právo na obmedzené spracovávanie je možné využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nepresne alebo nezákonne. Taktiež možete obmedziť účel spracovania napr. odhlásením zasielania obchodných zdelení a podobne.
Právo na výmaz ( právo „na zabudnutie“ ) je dalším Vašim právom, na jeho realizáciu je ale treba 30 dňová lehota.
V niektorých prípadoch sme ovšem viazání zákonnou povinnostou ako napr. evidencia vystavených daňových dokladov, evidencia dokladov pre Správu sociálneho zabezpečenia atd.
Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Ak máte dovodné podozrenie, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou stažnostou kekykolvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Oceníme však, keď sa najprv obrátíte priamo na nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania obchodných informácií a newslettrov
Občas sa v budúcnosti može stať, že Vám pošleme nejaký email s inšpiráciou, informáciami, službami alebo produktami. Pokial nebudete mať záujem o odber našich emailov, možete odber ukončit potlačením odhlasovacieho odkazu ktorý je/bude v každom takom emaili.
Mlčanlivosť
Ubezpečujeme Vás týmto o našej mlčanlivosti, ktorú garantujeme i po skončení zmluvného vzťahu s nami, čo znamená že Vaše osobné údaje určite nebudú vydáné žiadnej  inej osobe-strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné od 21.5.2018 a nahradzujú predchádzajúce ustanovenia o ochrane osobných údajov.