Reklamácia poškodenej zásielky:

Pri prevzatí zásielky skontrolujte či je obal neporušený, a či zásielka nevykazuje zjavné známky poškodenia.

Pokiaľ príjemca zistí zjavné chyby (napr. poškodený obal), môže zásielku odmietnuť.

Pokiaľ príjemca zásielky zistí skrytú závadu, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu prepravcovi, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená.

Pri poškodení zásielky je treba kontaktovať prepravcu, Slovenskú poštu, a to priamo na doručovacom mieste Slovenskej pošty a treba si vyžiadať spísanie Škodového zápisu.

Na základe zaslanej kópie o Škodovom zápise (e-mailom, poštou), bude odoslaná nová zásielka.

Za škody vzniknuté pri preprave nenesie zodpovednosť dodávateľ!