Obchodné podmienky pre webovú stránku BODY COMFORT spol. s r.o. v Slovenskej republike.

Obchodné podmienky sú platné pre nákup z internetových stránok firmy BODY COMFORT spol. s r.o. Upresňujú práva a povinnosti predávajúceho – firmy BODY COMFORT spol. s r.o. a kupujúceho – zákazníka.

Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetových stránkach BODY COMFORT spol. s r.o. v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje maloobchodnú cenu za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení  platnom v momente uskutočnenia a odoslania objednávky. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu, stanovenú na dodanie tovaru viazaný. Účastníci sa dohodli, že pokiaľ nie je podmienkami vyslovene stanovené inak, riadia sa príslušnými platnými ustanoveniami občianskeho, resp. obchodného zákonníka a nasledujúcim.

Firma BODY COMFORT  spol. s r.o. sa zaväzuje dodávať tovar:

  1. 1. bez chýb,v súlade so špecifikáciou, alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru.
  2. 2. vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam, platným na území SR
  3. 3. vybavený slovenskými návodmi na použitie, záručnými listami a zoznamom záručných a pozáručných servisných stredísk, ak to je pre daný druh tovaru obvyklé.

Predmetom zmluvy sú tovary uvedené v objednávke a vybrané z webových stránok firmy BODY COMFORT spol. s r.o.

Miestom plnenia je miesto, kde predajca odovzdá tovar prepravnej firme.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, predmetom je tovar uvedený v objednávke.

Cena je uvedená v EUR a je platná vždy hodnota zverejnená na serveri v dobe odoslania objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípadoch zmeny kurzu, výraznej inflácie, alebo inej nepredvídanej okolnosti, je však vždy povinný o tejto zmene zákazníka informovať ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

Poštovné nie je zahrnuté v cene a je odlišné v závislosti od hmotnosti zásielky.

Potvrdenie objednávky- predávajúci po obdržaní objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o prevzatí objednávky a upresní dátum odoslania zásielky – podľa skladových zásob. Pokiaľ predávajúci nie je schopný vykryť objednávku do 30 dní, je povinný na túto skutočnosť upozorniť kupujúceho a pokiaľ ten písomne neschváli dlhší termín, objednávka zaniká.

Zrušenie objednávky – kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť písomnou formou na e-mailovú adresu predávajúceho. Zrušenie objednávky je platné iba pokiaľ je predávajúcemu doručené skôr, než predávajúci odovzdá tovar prepravnej firme.

Platba – kupujúci môže prevziať tovar až po jeho úplnej úhrade kúpnej ceny (cena tovaru + prepravné náklady), pokiaľ nie je dohodnuté inak. Úhrada môže byť prevedená:

a) pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho. V tomto prípade Vám bude vystavená faktúra (jej číslo je zároveň variabilný symbol). Akonáhle bude kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho, je predávajúci povinný zaslať tovar kupujúcemu. Banka predávajúceho: SBERBANK , a.s., číslo účtu: 4000032502/3100, pri zahraničných platbách SWIFT CODE / BIC /: LUBASKBX, IBAN: SK0231000000004000032502

b) dobierkou alebo platbou v hotovosti priamo prepravcovi pri prevzatí tovaru.

Dodanie tovaru a prechod vlastníckych práv na tovar – dodacia lehota začína dňom obdržania záväznej objednávky, pokiaľ sú dodržané všetky podklady nutné na jej vybavenie,
– miestom dodania je adresa uvedená v registračnom formulári,
– kupujúci je povinný tovar prevziať, pokiaľ toto bezdôvodne odmietne, povinnosť predávajúceho predať tovar zaniká. V prípade, že bude kupujúci požadovať opätovné zaslanie tovaru, je povinný uhradiť náklady na dopravu za každé zaslanie.
Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru.
Pokiaľ kupujúci zistí po prevzatí zásielky akékoľvek nezrovnalosti, oznámi toto ihneď predávajúcemu písomnou formou.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

Kupujúci môže po prevzatí tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a to do 14 dní, vždy písomnou formou. Po uplynutí tejto doby právo na odstúpenie bez udania dôvodu zaniká. Kupujúci musí vrátiť tovar späť predávajúcemu a to osobne, alebo poštou na adresu firmy. Tovar musí byť v originálnom obale, nepoškodený, nevykazujúci žiadne známky používania, vrátane prípadného príslušenstva. Za poškodenie sa považuje aj strhanie nálepiek, loga a pod. Odstúpenie od zmluvy je platné od okamihu vrátenia nepoškodeného, nepoužívaného tovaru predávajúcemu. V prípade, že je tovar, alebo príslušenstvo, prípadne obal nepoškodený, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vystaviť dobropis a tento zaslať zákazníkovi na podpis. Po obdržaní podpísaného dobropisu zašle predávajúci čiastku za cenu tovaru na účet kupujúceho, alebo poštovou poukážkou. V tomto prípade sa náklady na dopravu, poštové a balné odrátajú z vracajúcej čiastky.